एफ. वाय., एस. वाय. आणि टी वाय बी. ए. /बी. कॉम व एफ. वाय., एस. वाय. एम. ए./ एम. कॉम प्रवेश प्रक्रिया(Admission Process) २०२०-२१ सुरु झाली आहे तरी लिंक बंद होण्यापूर्वी आपला प्रवेश निश्चित करा.